nl

Vacatures

De Gerrit Rietveld Academie zoekt:
-Voorzitter en leden voor de Raad van Toezicht

Voorzitter en leden Raad van Toezicht

De Gerrit Rietveld Academie zoekt:

Voorzitter en leden Raad van Toezicht

De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Amsterdam. De academie verzorgt de bacheloropleiding Art & Design en vier masteropleidingen. Sinds het studiejaar 2014-2015 biedt de academie de bacheloropleiding Art & Design (voorheen de twee opleidingen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving) aan. Deze samenvoeging is een uiting van de visie op kunstonderwijs waarin autonome en toegepaste kunst één wereld zijn. Deze opleiding heeft veertien afstudeerrichtingen in vol- en deeltijd.
Het Sandberg Instituut, onderdeel van de Rietveld Academie, biedt vier masteropleidingen aan: Master Autonome Beeldende Kunst, Master Vrije Vormgeving, Master Grafisch Ontwerp en de Master in Interieurarchitectuur. Het Sandberg Instituut verzorgt daarnaast een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s geënt op een specifiek maatschappelijk of artistiek vraagstuk.

Aan de hogeschool studeren ongeveer 850 studenten, waarvan ruim 60% met een internationale achtergrond. Studenten worden geselecteerd op basis van een toelatingsexamen waar portfolio, motivatie en persoonlijkheid worden beoordeeld, circa van 25% van de kandidaten wordt toegelaten. Mede daardoor zijn studenten zeer gemotiveerd en intrinsiek betrokken bij de studie. Aan de academie zijn zo'n tweehonderd docenten verbonden. De docenten zijn allen werkzaam in een parttime dienstverband en zijn daarnaast zelfstandig kunstenaar of vormgever. Juist die mix van onderwijs geven en zelfstandig kunstenaar of vormgever zijn maakt het Rietveldonderwijs bijzonder en waardevol. De opzet van de academie is decentraal; verantwoordelijkheden liggen bij de diverse afdelingen - en dus bij de docenten.
De academie is een hechte gemeenschap, medewerkers en studenten zijn zeer betrokken bij de organisatie en bij het onderwijs. De medezeggenschapsraad heeft een vanzelfsprekende plaats in de organisatie en adviseert gevraagd en ongevraagd. De cultuur van de Rietveld academie is te kenschetsen als vrij, danwel eigenwijs, Amsterdams en internationaal en gericht op zelfontplooiing. De academie is en wil richtinggevend zijn in het kunstdebat; de academie is een school, (instelling voor hoger kunstonderwijs) en tevens een platform van waaruit een bijdrage wordt geleverd aan de positie van kunst in de maatschappij.

De academie wordt aangestuurd door een College van Bestuur van drie personen: een voorzitter (portefeuillehouder bedrijfsvoering), een portefeuillehouder masteronderwijs / Sandberg Instituut en een portefeuillehouder bacheloronderwijs.

Raad van Toezicht
Een Raad van Toezicht van vijf personen houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de hogeschool. Ze weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de bij de hogeschool betrokken instanties, organisaties en personen af in overeenstemming met de visie en missie van de hogeschool. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De Raad van Toezicht geeft ruimte, kan coachen en luisteren en heeft een visie op beeldende kunst en vormgeving die past bij de Rietveld academie.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad streeft naar voldoende diversiteit in zijn samenstelling. De Raad draagt er zorg voor dat haar samenstelling steeds zodanig is dat zij haar taak naar behoren kan vervullen.

De Branchecode Goed Bestuur hogescholen vormt het kader voor het functioneren van de Raad en voor de governance van de academie in het algemeen.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf leden. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. De leden worden benoemd door de Raad, één lid wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad.

Algemeen profiel
• Ieder lid heeft aantoonbare affiniteit met en kennis van beeldende kunst, vormgeving en met het specifieke karakter van kunstonderwijs aan de Rietveld Academie.
• Ieder lid beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en/of bestuurlijke vaardigheden.
• Ieder lid heeft voldoende tijd en gelegenheid om de vergaderingen van de Raad bij te wonen en om aan eventuele andere overleggen met relevante actoren deel te nemen.
• Ieder lid heeft zitting op persoonlijke titel, oefent zijn functie uit zonder last of ruggenspraak en heeft geen directe belangen bij de hogeschool.

De Raad van Toezicht deelt haar kennis en stelt zich richting het College van Bestuur op als ‘critical friend’. Is gesprekspartner ook voor de inhoud, bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen van een nieuw Instellingsplan in 2016. Treedt waar nodig ook op als ‘ambassadeur’ van de academie. De Raad van Toezicht is zichtbaar, niet alleen voor het College van Bestuur maar voor de gehele academie en voelt zich betrokken bij wat er gebeurt.

Specifieke profielen
Om de Raad in staat te stellen om zich als geheel een oordeel te kunnen vormen over de volle breedte van het gevoerde beleid is het wenselijk dat een aantal deskundigheden/ervaringen gerepresenteerd is in de Raad. Enkele van deze dimensies kunnen eventueel ook in een persoon samenkomen. • Kennis en ervaring op het gebied van hoger (kunst)onderwijs en onderzoek
• Kennis van en ervaring in de (internationale) wereld van beeldende kunst en vormgeving
• Een actieve beroepspraktijk in de beeldende kunst of vormgeving
• Financieel-economische kennis en ervaring
• Juridische / bestuurlijk-juridische kennis en ervaring
• Kennis en ervaring in het openbaar bestuur, landelijk of in Amsterdam
• Kennis en ervaring opgedaan in een internationale context
• Kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven

Van de voorzitter wordt, in aanvulling op het bovenstaande, verwacht dat hij/zij beschikt over ruime leidinggevende / eindverantwoordelijke bestuurlijke ervaring en in staat is om leiding te geven aan het gesprek binnen de Raad en van de Raad met andere actoren.

De Raad bepaalt op het moment dat een vacature ontstaat, in overleg met het College van Bestuur, aan de hand van de actuele vraagstukken waar de academie voor staat, welk van de profielen bijzondere aandacht vraagt.

Momenteel wordt geworven voor een voorzitter, een lid met ervaring op het gebied van beeldende kunst/vormgeving (een ‘maker’ ) en een lid met brede bedrijfsvoeringservaring (financieel, juridisch, bouw).

Procedure
De Gerrit Rietveld Academie laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan rietveld@vanderkruijs.com. Geef duidelijk aan voor welke positie u uw belangstelling kenbaar maakt.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Sylvia Beekhof op 030-8200065.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
• Bespreken van searchresultaten, week 27
• Eerste ronde gesprekken, week 28
• Tweede ronde gesprekken, week 28 of 29